حمل و نقل دریایی

به صورت کانتینری از کلیه مبادی به بنادر داخلی و بالعکس ، توسط انواع کانتینرها با اشکال و ابعاد مختلف، به صورت  فله بار ( Break Bulk )