حمل ونقل ریلی

حمل و نقل ریلی یکی دیگر از راههای حمل و نقل بین المللی کالا می‌باشد که علیرغم دارا بودن مزایای فراوان، امروزه خیلی مورد توجه مشتریان قرار نمی گیرد. حمل و نقل ریلی می‌تواند با دارا بودن امنیت بالا، رفاه بیشتر و هزینه کمتر مورد توجه و استفاده قرار گیرد. با این وجود، حمل و نقل ریلی در طی سالهای اخیر نتوانسته نقش موثری در صنعت حمل و نقل بین المللی و یا ترانزیت کالا داشته باشد و حمل نقل زمینی به عنوان سردمدار حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا خودنمائی می‌کند.