حمل چندوجهی

استفاده از چند شیوه حمل جهت حمل محموله ها